Nilai Peradaban Melayu dalam Pantun Peranakan Baba

Malay Civilizational Values in Peranakan Baba Pantun

Authors

  • Nazirah Ismail
  • Noor Azam Abdul Rahman

DOI:

https://doi.org/10.33102/sainsinsani.vol3no3.73

Keywords:

tamadun melayu, peranakan baba, pantun, nilai

Abstract

Pantun merupakan salah satu medium penting dalam pembentukan peradaban masyarakat Melayu. Melalui pantun, pelbagai nilai telah diterapkan sebagai alat untuk menegur, menasihati dan mengajar di antara ahli masyarakat. Nilai peradaban Melayu yang terdapat dalam pantun ini bukan sahaja terhad melalui pantun yang dihasilkan oleh masyarakat Melayu, malah terdapat juga dalam penciptaan pantun oleh masyarakat selain Melayu seperti Peranakan Baba. Masyarakat Peranakan Baba merupakan subetnik Cina yang terhasil daripada interaksi sosial dengan orang Melayu. Ini bermakna, Peranakan Baba telah mengalami proses akulturasi dengan nilai masyarakat Melayu. Aspek nilai yang dikongsi bersama ini dapat dilihat melalui penciptaan pantun oleh masyarakat Peranakan Baba. Kajian ini akan memberi fokus terhadap aspek nilai peradaban Melayu yang terdapat dalam pantun Peranakan Baba. Objektif utama kajian ini adalah untuk mengenal pasti dan menyenaraikan nilai-nilai tamadun Melayu yang dominan digunakan dalam pantun Peranakan Baba. Selain itu, proses akulturasi yang berlaku di antara masyarakat Melayu dan Peranakan Baba juga akan diberi penelitian. Kajian ini menggunakan kaedah analisis makna perkataan dan ayat yang terdapat dalam pantun yang dipilih melalui buku “Pantun Pilihan Peranakan Baba Negeri Selat, 1910-1930-an” yang disusun oleh Ding Choo Ming. Hasil kajian mendapati bahawa terdapat proses akulturasi yang berlaku dalam masyarakat Peranakan Baba melalui pantun yang dikaji. Data yang diperolehi ini penting sebagai rekod asas kepada kajian yang lebih terperinci berkaitan Peranakan Baba di Malaysia. Implikasi kajian akan mendorong pembentukan nilai kebersamaan di antara pelbagai kaum yang terdapat di Malaysia.

Abstract: Pantun is one of the important mediums in the Malay civilization. Through pantun, various values have been applied as tools for reprimanding, advising and teaching among members of society. The value of Malay civilization found in this pantun is not limited only by the pantun produced by the Malay community, but also in the creation of pantun by non-Malay communities such as Peranakan Baba. The Peranakan Baba community is a Chinese subetnik resulting from social interaction with the Malays. This means that Peranakan Baba has undergone acculturation process with the value of the Malay community. This shared value aspect can be seen through the creation of pantun by the Peranakan Baba community. This study will focus on aspects of the value of Malay civilization found in the pantun Peranakan Baba. The main objective of this study is to identify and list the values of the dominant Malay civilization used in the Peranakan Baba pantun. In addition, the acculturation process applied between the Malay community and Peranakan Baba will also be subject to research. This study uses the method of analysis of the meaning of the words and sentences found in the pantun chosen through the book "Pantun Pilihan Baban Negeri Selat Negeri, 1910-1930" compiled by Ding Choo Ming. The results of the study found that there was an acculturation process that occurred in the Peranakan Baba society through the pantun studied. The data obtained is important as a fundamental record for a more detailed study of Peranakan Baba in Malaysia. The implications of the study will lead to the formation of the value of togetherness among the various races found in Malaysia.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Nazirah Ismail

Jabatan Pengajian Umum, Universiti Tunku Abdul Rahman, Bandar Sungai Long Cheras, Kajang, Selangor

Noor Azam Abdul Rahman

Unit Bahasa dan Sains Sosial, Kolej Sains Komputer & Teknologi Maklumat, Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) Putrajaya, Malaysia

References

Aripin Said. (1994). Rumah sebuah. Kuala Lumpur : Fajar Bakti

Azarudin Awang dan Khadijah Mohd Khambali @ Hambali (2016). Perkaitan Akulturasi Budaya dan Hubungan Antara Agama: Kajian Terhadap Komuniti Cina Pra Konversi Di

Negerti Terengganu Jurnal Hadhari 8 (1) (2016) 85-102. UKM

Ding Choo Ming (2008) Pantun Peranakan Baba Mutiara Gemilang Negeri-Negeri Selat. Selangor: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Idris Zakaria (2000) Nilai Toleransi Melayu-Cina. Utusan Online http://ww1.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2000&dt=

&pub=utusan_malaysia&sec=Rencana&pg=ot_01.htm#ixzz4r7sdOFGH

Laurent Metzger, 2007. Nilai-nilai Melayu: Satu Sudut Pandangan Orang Luar. Tanjong Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mustafa Haji Daud, 1995. Budi Bahasa Dalam Tamadun Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Noriati A. Rashid (2005) Kesantunan Dalam Konteks Sosiobudaya Masyarakat Melayu. Jurnal Pengajian Melayu. Jilid 15, 2005.M Mokhtar Shafii, (2000). Perlaksanaan Tulisan

Jawi dalam Sistem Pendidikan Malaysia. Dalam Jurnal Pendidikan Islam, Jilid 9 Bil. 2 Disember 2000. Kuala Lumpur: Institut Pengajian Ilmu-ilmu Islam.

Osman Bakar, Azizan Baharuddin dan Zaid Ahmad (2009). Modul Pengajian Tamadun Islam dan Tamdun Asia. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Shamsul Amri Baharuddin (Editor) (2012). Modul Hubungan Etnik Edisi Kedua. Bangi: Institut Kajian Etnik. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Tan Yao Sua (2011) Akulturasi Peranakan Cina di Tirok, Terengganu. Jurnal Terjemahan & Tamadun Melayu Vol 2:2 (2011) 151-162. UKM.

Tenas Effendy (2007). Tunjuk Ajar Dalam Pantun Melayu. Kertas kerja Seminar Pantun Melayu: Semalam, Hari ini Dan Esok. Anjuran Alam dan Tamadun Melayu. Universiti

Kebangsaan Malaysia.

Wan Abdul Kadir (2007). Nilai dan Norma Masyarakat dan Budaya Melayu. Kuala Lumpur: City Reprographic Services. Press. Page 8.

Zawiah Mat & Mashitah Sulaiman (2007). Interaksi budaya India & Cina ke atas pengukuhan bahasa dalam Tamadun Melayu dlm Jurnal Pengajian Umum Bil 8. UKM.

Published

2018-12-06
CITATION
DOI: 10.33102/sainsinsani.vol3no3.73
Published: 2018-12-06
033 OJS add phone number field

How to Cite

Ismail, N., & Abdul Rahman, N. A. (2018). Nilai Peradaban Melayu dalam Pantun Peranakan Baba: Malay Civilizational Values in Peranakan Baba Pantun. Sains Insani, 3(3), 60-67. https://doi.org/10.33102/sainsinsani.vol3no3.73
سرور مجازی ایران Decentralized Exchange