Kaedah Pendidikan Kerohanian Insan dalam Manuskrip Hidayah al-Salikin

Methods of Human Spiritual Education in Manuscripts Hidayah al-Salikin

Authors

Keywords:

Educational Methods, Education Philosophy, Islamic Spirituality, Manuscript Hidayah al-Salikin.

Abstract

Abstrak: Artikel ini bertujuan mengemukakan pendekatan kerohanian yang terkandung dalam manuskrip Hidayah al-Salikin sebagai kaedah pendidikan kerohanian insan yang boleh dijadikan asas kepada penyempurnaan pendekatan pendidikan Islam yang sedia ada, disamping mengukuhkan kefahaman pemikiran pendidikan Islam menerusi warisan sejarah keintelektualan ulama Melayu Nusantara. Kaedah pendidikan kerohanian Islam telah di angkat sebagai satu pendekatan pendidikan insan yang berjaya dikemukakan oleh Syeikh Abdul Samad al-Falimbani menerusi manuskrip Hidayah al-Salikin. Khazanah keilmuan ulama Melayu yang terkandung dalam manuskrip ini adalah sesuatu yang perlu diberi perhatian dan dijadikan asas penting kepada usaha memenuhi tuntutan  Falsafah Pendidikan Islam dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan kini, yang turut menekankan sentuhan elemen pendidikan yang sama iaitu aspek pembinaan kerohanian  dan emosi insan yang seimbang. Bagi menyempurnakan kajian ini, metodologi kajian kepustakaan menerusi analisis kandungan telah digunakan. Hasil dapatan kajian membentangkan sejumlah kaedah dan pendekatan pendidikan kerohanian insan dalam manuskrip Hidayah al-Salikin yang boleh diterapkan dalam usaha mengembalikan adab kesantunan kepribadian insan berteraskan pendidikan kerohanian Islam sebenar.

 

Abstract: This article aims to present the spiritual approach contained in the Hidayah al-Salikin manuscript as a method of human spiritual education that can be used as a foundation for refining the existing approach to Islamic education, as well as enhancing the understanding of Islamic educational thought through the intellectual legacy of Malay Nusantara scholars. The method of Islamic spiritual education has been accepted as an approach to human education, as presented by Sheikh Abdul Samad al-Falimbani in the Hidayah al-Salikin manuscript. The scholarly treasure of Malay scholars contained in this manuscript must be taken seriously and utilised as an important basis for efforts to meet the requirements of Islamic Education Philosophy and the current National Education Philosophy, both of which emphasise the same educational element, namely the aspect of fostering spirituality and balanced human emotions. The content analysis of the literature review methodology was applied to complete this study. The study found that the Hidayah al-Salikin manuscript contains a variety of ways and approaches that the human spiritual education can be applied to restore the manners of human personality based on the true Islamic spiritual education.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aidit Ghazali. (1990). Development: An Islamic Perspective. Pelanduk Publications.

Al-Attas, Syed Muhamamd Naquib. (1991). The Concept of Education in Islam. International Institute of Islam Thought and Civilization.

Che Zarrina Sa’ari & Nor Azlinah. (2016). Terapi Spiritual Melalui Kaedah Tazkiyah al-Nafs. Afkar, 18(Special Issue), 35-72.

Ding, Choo Ming. (2003). Kajian manuskrip Melayu: Masalah, kritikan dan cadangan. Utusan Publications.

Hassan Langgulung. (1995). Pendidikan Islam dan peralihan paradigma. Hizbi.

Manuskrip Melayu Koleksi Perpustakaan Negara Malaysia: Satu Katalog Ringkas (Tambahan Ketiga), Pusat Manuskrip Melayu. Perpustakaan Negara Malaysia.

Hidayah al-Salikin. MSS 2904, Manuskrip Melayu Koleksi Perpustakaan Negara Malaysia. Kuala Lumpur.

Mohd Fuad Othman, Mohd Aderi Che Noh, Maimun Aqsha Lubis, Wan Nurul Syuhada Wan Hassan. (2017). Pendidikan Rohani Berasaskan Sains al-Quran, ASEAN Comparative Education Research Journal on Islam and Civilization (ACER-J). 1(1), 64-77.

Mohamad Kamil Ab Majid. (2011). Pemikiran Kerohanian Yusuf al-Qaradawi: Analisis Bukunya al-Tariq Ila Allah. [PhD Tesis, Universiti Malaya].

Muhammad Uthman el-Muhammady. (1972). The Islamic concept of education according to Shaykh ‘Abdus-Samad of Palembang (rh) and its significance in relation to the issue of personality integration. Akademika. 1, 59-84. ISSN 0126-5008

Syeikh Abdul Samad al-Falimbani. (1935). Hidayah al-Salikin. Maktabah wa Matba`ah Dar al-Ma`arif.

Wan Mohd. Saghir Abdullah. (1996). Syeikh Abdus Shamad Palembang: Ulama shufi dan jihad dunia Melayu. Khazanah Fathaniyah.

Wan Mohd Nor Wan Daud. (2018). Falsafah dan Amalan Pendidikan Islam Syed M. Naquib al-Attas: Satu Huraian Konsep Asli Islamisasi. Penerbit Universiti Malaya.

Published

2023-05-31
033 OJS add phone number field

How to Cite

Hussin, S. (2023). Kaedah Pendidikan Kerohanian Insan dalam Manuskrip Hidayah al-Salikin: Methods of Human Spiritual Education in Manuscripts Hidayah al-Salikin . Sains Insani, 8(1), 64-70. Retrieved from https://sainsinsani.usim.edu.my/index.php/sainsinsani/article/view/456
سرور مجازی ایران Decentralized Exchange