Empat Sifat Mulia yang Utama dalam Kepemimpinan Berasaskan Qalb:Pelajaran daripada Iḥyā’ cUlūm al-Dīn oleh Imam Al-Ghazali (450-505H / 1058-1111M)

Four Cardinal Virtues in Qalb-Based Leadership: Lessons from Iḥyā ’cUlūm al-Dīn by Imam Al-Ghazali (450-505H / 1058-1111M)

Authors

  • Wan Mohd Fazrul Azdi Wan Razali
  • Khairunneezam Mohd Noor
  • Mahazan Abdul Mutalib
  • Mohd Rushdan Mohd Jailani

DOI:

https://doi.org/10.33102/sainsinsani.vol5no2.213

Keywords:

Kepemimpinan, Qalb, empat sifat mulia, Iḥyā’ cUlūm al-Dīn, al-Ghazali

Abstract

Persoalan kepemimpinan di menara gading bukanlah suatu perkara yang boleh dipandang ringan. Kepemimpinan universiti yang baik dapat merencanakan perjalanan program pendidikan tinggi yang berdaya saing dan penghasilan siswa-siswi yang dapat menyumbang secara positif kepada pembangunan negara. Pelbagai perbincangan ilmiah telah dizahirkan untuk menekankan peri pentingnya kaedah mengurus dan mentadbir sesebuah universiti dengan kaedah kepemimpinan yang mapan dan tepat. Ini bagi memastikan hala tuju universiti sentiasa selaras dengan aspirasi dan kehendak para pemegang taruhnya. Program kepemimpinan berasaskan qalb merupakan salah satu program latihan kepemimpinan akademik yang telah dikendalikan oleh Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi (AKEPT) sejak tahun 2016 sehinggalah ke hari ini. Dalam program latihan kepemimpinan akademik ini, modul yang digunakan mengetengahkan konsep empat sifat mulia yang utama (four cardinal virtues) iaitu: hikmah, adil, berani dan kawalan diri, yang merupakan antara kebijaksanaan klasik mengenai pembentukan sifat-sifat peribadi yang mulia. Makalah ini akan menjelaskan pandangan dan huraian daripada al-Ghazali (450-505H / 1058-1111M) mengenai perkara ini melalui metode analisis teks ke atas Iḥyā’ cUlūm al-Dīn (1982) menerusi Kitāb Riyāḍah al-Nafs wa Tahdhīb al-Akhlāq wa Mucālajāt Amrāḍ al-Qalb. Kaedah penyelidikan kuantitatif digunakan dalam makalah ini untuk mengenal pasti perbincangan-perbincangan utama berkenaan empat sifat yang mulia ini dan bagaimana penghayatan kepada perkara ini berupaya melahirkan pemimpin yang berkaliber dan mempunyai ciri-ciri kepemimpinan yang cemerlang. Konsep dan amalan latihan jiwa (Riyāḍah al-Nafs) yang dianjurkan oleh al-Ghazali amat sesuai diaplikasikan dalam latihan kepemimpinan akademik universiti kerana menekankan pembentukan individu yang baik sebagai asas utama kepada pembentukan masyarakat yang bestari, berintegriti dan berbudaya tinggi.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Al-Qur’ān al-Karīm.

cAbd al-Raḥmān Badwī. 2006. Muallafāt al-Ghazālī. Cairo: al-Majlis al-Aclā Li al-Thaqāfah.

Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi. 2019a. Risalah Program Academic Leadership Talk Series (ALTS) 2019: Series 1. Nilai: AKEPT.

Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi. 2019b. AKEPT Background. Laman Web Rasmi Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi. http://akept.mohe.gov.my/index.php/pages/vision-mission. 2 Oktober 2019.

Aquinas, Thomas. (1947). Summa Theologica. Ohio: Benziger Brothers.

Aristotle. (2007). On Rhetoric: A Theory of Civic Discourse. New York and Oxford: Oxford University Press.

Al-Bukhārī, Muḥammad Ibn Ismācīl. (1998). Ṣaḥīḥ al-Bukhāri. Riyadh: International Ideas Home for Publishing and Distribution.

Barker, Richard A. (1997). The Nature of Leadership. Human Relations. Volume 54 (4), 469-494.

Bush, T. (2003). Theories of Educational Management, 3rd edition. London: Sage

Confucius. (2007). The Analects of Confucius. (trans. Burton, Watson). Columbia: Columbia University Press.

Dzulkifli Abdul Razak et al. 2018. Academic Leadership Module: Qalb Guided Leadership. Nilai: AKEPT.

Dzulkifli Abd Razak dan Rosnani Hashim (eds.). 2019. Pentafsiran Baharu Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pasca 2020. Gombak: Penerbit UIAM.

al-Ghazālī, Muḥammad ibn Muḥammad. (1982). Iḥyā’ cUlūm al-Dīn. Beirut: Dār al-Macrifah.

al-Ghazālī, Muḥammad ibn Muḥammad. (1995). On Disciplining the Soul, Refining the Character, and Curing the Sickness of the Heart. Cambridge: Islamic Texts Society.

Humphreys, Christmas. (2005). A Popular Dictionary Of Buddhism. Surrey: Curzon.

Ibn Manzūr, Muḥammad ibn Mukarram. 1300AH. Lisān al-cArab. Beirut: Dār Ṣādir.

Kamus Dewan Bahasa Keempat. 2005. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2015). Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025 (Pendidikan Tinggi). Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Kementerian Pengajian Tinggi. (2007). Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara (PSPTN) 2007. Putrajaya: Kementerian Pengajian Tinggi

Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. 2016. Strengthening Academic Career Pathways and Leadership Development. Putrajaya: Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia.

Khairunneezam, M. N. (2013). Job Satisfaction in Malaysian Public Higher Education. PhD Thesis. Australia: La Trobe University.

Meindl, James R.; Ehrlich, Sanford B. and Dukerich, Janet M. (1985). The Romance of Leadership, Administrative Science Quarterly Vol. 30, No. 1, pp. 78-102.

Meslin, Michel. (2005). Heart. In Encyclopedia of Religion, Second Edition. USA: Macmillan Reference. Vol. 6. p. 3882.

Muḥammad Fu’ād cAbd al-Bāqī. 1364AH. Al-Mucjam al-Mufahras Li al-Alfāẓ al-Qur’ān. Cairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah.

Muslim Ibn al-Hajjāj. (1998). Ṣaḥīḥ Muslim. Riyadh: International Ideas Home for Publishing and Distribution.

Mustafa Abu Sway. (1996). Al-Ghazzalīyy: A Study in Islamic Epistemology. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Al-Nawawi, Muḥy al-Dīn. (1930). Ṣaḥīḥ Muslim Bi Sharh al-Nawawī. Kaherah: al-Maṭbacah al-Miṣriyyah.

Ormsby, Eric. (2007). Ghazali. Oxford: Oneworld.

Plato. (2003). The Republic. Cambridge: Cambridge University Press.

Sirat, M., Ahmad, R. A., & Azman, N. (2012). University leadership in crisis: The need for effective leadership positioning in Malaysia. Higher Education Policy, 25, 511-529.

Sun Tzu. (2009). The Art of War. (trans. Giles, Lionel). Massachussetts: Pax Librorum Publishing House.

Tierney, W., & Sirat, M. (2015). Malaysian Challenges. International Higher Education, 53.

Zaccaro, S. J. (2007). Trait-Based Perspectives of Leadership. American Psychologist, 62(1).

Zaccaro, S. J., Kemp, C., & Bader, P. (2004). Leader Traits and Attributes. In J. Antonakis, A. T. Cianciolo & R. J. Sternberg (Eds.), The Nature of Leadership. Thousand Oaks, CA: Sage.

Published

2020-11-30
CITATION
DOI: 10.33102/sainsinsani.vol5no2.213
Published: 2020-11-30
033 OJS add phone number field

How to Cite

Wan Razali, W. M. F. A. ., Mohd Noor, K. ., Abdul Mutalib, M. ., & Mohd Jailani, M. R. . (2020). Empat Sifat Mulia yang Utama dalam Kepemimpinan Berasaskan Qalb:Pelajaran daripada Iḥyā’ cUlūm al-Dīn oleh Imam Al-Ghazali (450-505H / 1058-1111M): Four Cardinal Virtues in Qalb-Based Leadership: Lessons from Iḥyā ’cUlūm al-Dīn by Imam Al-Ghazali (450-505H / 1058-1111M). Sains Insani, 5(2), 141-156. https://doi.org/10.33102/sainsinsani.vol5no2.213
سرور مجازی ایران Decentralized Exchange

Similar Articles

You may also start an advanced similarity search for this article.