Pendekatan Tazkiyyah Al-Nafs dalam Pengukuhan Akidah Mualaf

The Approach of Tazkiyyah Al-Nafs in Strengthening The Faith of Converts

Authors

  • Suhailiza Hamdani Program Dakwah dan Pengurusan Islam, Universiti Sains Islam Malaysia, 71800 Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia
  • Muhammad Khairi Mahyuddin Program Dakwah dan Pengurusan Islam, Universiti Sains Islam Malaysia, 71800 Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia
  • Mashitah Sulaiman Pusat Pengajian Teras, Universiti Sains Islam Malaysia, 71800 Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia
  • Nik Suhaida Nik Abdul Majid Program Dakwah dan Pengurusan Islam, Universiti Sains Islam Malaysia, 71800 Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia
  • Dini Farhana Baharudin Program Kaunseling, Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan, Universiti Sains Islam Malaysia, 71800 Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia
  • Mohd Faridh Hafez Mhd Omar Program Dakwah dan Pengurusan Islam, Universiti Sains Islam Malaysia, 71800 Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia
  • Nur Kareelawati Abd. Karim Program Komunikasi, Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan, Universiti Sains Islam Malaysia, 71800 Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia

Keywords:

Aqidah, Tazkiyyah Al-Nafs, Mualaf

Abstract

Abstrak: Pendidikan akidah yang komprehensif dapat membantu mengukuhkan kefahaman dan kepatuhan kepada agama Islam. Penghayatan kepada ajaran Islam secara keseluruhannya terhasil melalui keteguhan iman yang merupakan tunjang utama di dalam agama. Pengukuhan akidah melalui pelbagai pendekatan perlu diterap sedari awal kepada setiap muslim apatah lagi kepada mualaf bagi membendung penyelewengan akidah. Dalam pembinaan modul pengajaran akidah mualaf sedia ada, selain daripada mengetengahkan tajuk - tajuk yang bersangkut paut dengan ketuhanan,kenabian, rukun-rukun Iman yang enam, masih kurang penekanan diberikan kepada elemen tazkiyyah al-nafs atau penyucian jiwa sedangkan ianya adalah sangat penting dalam proses pengukuhan  akidah seorang muslim. Oleh itu, kertas kerja ini membincangkan tentang hubungan tazkiyyah al-nafs dan akidah. Selain itu,  proses pengukuhan akidah melalui pendekatan tazkiyyah turut menjadi fokus perbincangan. Metodologi kajian adalah secara kepustakaan dengan merujuk  kepada bahan-bahan penulisan para ulama’ dan cendiakawan Islam yang menekankan kepentingan dan peranan tazkiyyah al-nafs dan akidah. Kajian mendapati bahawa kaedah tazkiyyah al-nafs  melalui amalan zikir dan doa yang khusus dan istiqamah sangat penting dan dapat membantu mengukuhkan pegangan akidah setiap muslim. Amalan zikir yang istiqamah akan melahirkan kekuatan spiritual yang menolak perkara-perkara maksiat dan mungkar serta mendorong jiwa sentiasa ke arah kebaikan dan ketaatan kepada Allah SWT. Kaedah pengajaran yang menerapkan elemen tazkiyyah al-nafs amat membantu menguatkan spiritual golongan mualaf supaya terus istiqamah dalam meneruskan ketaatan sebagai seorang muslim.

 

Abstract: Comprehensive religious education can help strengthen understanding and adherence to the Islamic faith. A deep understanding of the teachings of Islam in its entirety is achieved through unwavering faith, which is the mainstay of the religion. The reinforcement of faith through various approaches should be instilled from the early stages in every Muslim, especially for converts, to prevent deviations in belief. In the development of existing modules for teaching the faith to converts, in addition to addressing topics related to divinity, prophethood, the six pillars of faith, there is a need to emphasize the element of tazkiyyah al-nafs, or the purification of the soul, as it is crucial in the process of reinforcing a Muslim's faith. Therefore, this paper discusses the relationship between tazkiyyah al-nafs and faith. Furthermore, the process of strengthening faith through the tazkiyyah approach is also a focal point of the discussion. The research methodology is based on literature review by referring to the writings of scholars and Islamic intellectuals who emphasize the importance and role of tazkiyyah al-nafs and faith. The study found that the method of tazkiyyah al-nafs through consistent and specific remembrance (zikir) and supplication (doa) is highly significant and can help reinforce the faith of every Muslim. Consistent remembrance (zikir) will generate spiritual strength that repels sinful and wicked acts and encourages the soul to constantly pursue goodness and obedience to Allah SWT. Teaching methods that incorporate the element of tazkiyyah al-nafs greatly help strengthen the spirituality of converts, enabling them to remain steadfast in their obedience as Muslims.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Al-Falimbani, A. S. (1993). Siyar al-Sālikīn ilā cIbādat Rabb al-cĀlamīn. Dār al-Miṣriyyah al-Lubnāniyyah.

Al-Falimbani, A. S. (n.d.). Hidāyat al-Sālikīn fī Sulūk Maslak al-Muttaqīn. Syarikah Maktabah al-Madaniyyah.

Al-Marbawiyy, A. R. Muhammad Idris. (1990). Qāmūs Idrīs al-Marbawiyy: cArabiyy-Malayuwiyy. Dār al-Fikr.

Al-Ghazali.(2007). Ringkasan Ihya’ Ulumuddin. Dar Al-Salam.

Abu Bakar, S. A., & Ismail, S. Z. (2018). Pengurusan Mualaf Di Malaysia: Kerjasama Dinamik Antara Agensi Kerajaan Dan Bukan Kerajaan. AL-ABQARI: Journal of Islamic Social Sciences and Humanities, 16 (special edition), 133-156.

Al-Sha’rawi, Muhammad Mutawalli (1991). Tafsir al-Sha’rawi. Matbaah Akhbar al-Yaum.

As' ari, A. A. (2021). Konsep Tazkiyyah Al-Nafs Dalam Al-Qur’an: Studi Komparatif Tafsir Alsya’rawi Dan Tafsir Fi Zilali Al-Quran Surah Al-Shams Ayat 9-10. [Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya].

Dwi Putra. (2020). Tazkiyyatun Nafs Menurut Sa’id Hawwa dalam Tafsir al-Asās fi al-Tafsīr. [Diploma Thesis, Universiti Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung].

Che Zarrina Sa`ari & Sharifah Fatimah Syed Omar. (2014). Implementasi Tasawuf dalam Penghayatan Rukun Islam dan Pengaruhnya kepada Penyucian Jiwa (Tazkiyyah Al-Nafs) Menurut Sa`id Hawwa. MANU, 20, 165-185.

Fakhruddin, A., & Awang, A. (2020). Literature Review On The Challenges Of Islamic Education Among Converts’ Children In Malaysia. Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues, 5(2), 444-455.

JAKIM (1995). Terjemah Sahih Al-Bukhari. Bahagian Hal Ehwal Islam Jabatan Perdana Menteri. K.L

Kasim, A. Y., Hamid, S. A., & Jemali, M. (2017). Pengajaran Akidah dalam Kalangan Mualaf di Institut Dakwah Islamiyah PERKIM. Perspektif: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 9(3), 89-100.

Abd Rahman, K. A., Hussin, M. N., & Wazir, R. (2020). Keberkesanan Pengajian Akidah Bagi Mualaf : Analisis Keperluan. International Seminar on Mualaf. April, 1–12.

Mohamad, N., Majid, M. A., & Nasir, B. M. (2018). Pendekatan Dakwah dalam Kaedah Pengajaran Kepada Mualaf. Wardah, 19(1), 1-17.

Priyatna, M. (2017). Konsep Pendidikan Jiwa (Nafs) Menurut Al Qur’an Dan Hadits. Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam, 3(5), 520-532.

Putri, M. A. (2020). Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa) Melalui Ibadah Shalat Fardhu Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Akhlak (Telaah Pemikiran Imam Al-Ghazali. [Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung].

Rahman, A. A. (2015). Konsep Penyucian Jiwa: Kajian Perbandingan Antara Islam Dan Buddhisme [Doctoral dissertation, Universiti Sains Malaysia].

Safarwan, Z. A. (2002). Kamus Besar Bahasa Melayu Utusan. Utusan Publications & Distributors.

Sayyid Hawa. (2022). Kajian Lengkap Penyucian Jiwa Tazkiyyah An-Nafs: Intisari Ihya Ulumuddin. Hidayah House Of Publishers.

Salleh, S. F., Nordin, N., Ismail, S. K., & Mohamad Yusoff, S. H. (2018). Cabaran dan Implikasi Pengurusan Dokumentasi Sudara Baru. Prosiding Seminar Antarabangsa Al-Quran Dalam Masyarakat Kontemporari. September, ms 422-431.

Shaharuddin, S. A., Shaharuddin, H. N., Marlon, M. Y., & Amat Misra, M. K. (2018). Tahap Kefahaman Akidah dalam Kalangan Mualaf di Negeri Selangor. Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Shah. 5(1), 82–91.

YADIM (1986). Terjemahan Sahih Al Bukhari.Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, K.L.

Yahya, N. A., & Sham, F. M. (2020). Pendekatan Tazkiyyah Al-Nafs Dalam Menangani Masalah Kemurungan. Al-Hikmah, 12(1), 3-18.

JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia), 2023. e-Hadith. (Online) https://www.islam.gov.my/ms/quran-hadith/portal-myhadith [diakses: Sept 21 2023].

Zikir dan Doa dalam Tuntunan Al-Quran dan Al-Sunnah. https://www.researchgate.net/publication/357989475_Zikir_dan_Doa_dalam_Tuntunan_Al-Kitab_dan_Al-Sunnah [diakses: Sep 21 2023].

Almausu’ah al-hadithiah. https://dorar.net/hadith. [diakses: Ogos 7 2023]

Published

2023-11-30
033 OJS add phone number field

How to Cite

Hamdani, S., Mahyuddin, M. K. ., Sulaiman, M., Nik Abdul Majid, N. S., Baharudin, D. F., Mhd Omar, M. F. H., & Abd. Karim, N. K. (2023). Pendekatan Tazkiyyah Al-Nafs dalam Pengukuhan Akidah Mualaf: The Approach of Tazkiyyah Al-Nafs in Strengthening The Faith of Converts. Sains Insani, 8(2), 268-274. Retrieved from https://sainsinsani.usim.edu.my/index.php/sainsinsani/article/view/506
سرور مجازی ایران Decentralized Exchange

Most read articles by the same author(s)