Tahap Patriotisme Golongan Muda di Malaysia: Satu Tinjauan Literatur

Level of Patriotism among Malaysian Youth: A Literature Review

Authors

  • Siti Hafizah Yusop Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Elektronik & Sistem, Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi, Selangor, Malaysia https://orcid.org/0009-0002-1836-303X
  • Norbahiah Misran Pusat Penyelidikan Pendidikan Kejuruteraan (P3K), Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi, Selangor, Malaysia https://orcid.org/0000-0002-6142-8591
  • Noorfazila Kamal Pusat Penyelidikan Pendidikan Kejuruteraan (P3K), Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi, Selangor, Malaysia https://orcid.org/0000-0002-4061-2699
  • Syaidatun Nazirah Abu Zahrin Pusat Pengajian Citra Universiti, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi, Selangor, Malaysia
  • Norsaleha Mohd Salleh Institut Kajian Hadis & Aqidah (INHAD), Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, Bandar Seri Putra, 43000 Kajang, Selangor, Malaysia https://orcid.org/0000-0003-0338-3054
  • Wan Nor Adibah Wan Ahmad 5 Jabatan Perancangan, Penyelidikan dan Inovasi, IPG Kampus Pendidikan Islam, 43657 Bandar Baru Bangi, Selangor, Malaysia
  • Sarifah Nurhanum Syed Sahuri Fakulti Pengajian Bahasa Utama, Universiti Sains Islam Malaysia, 71800 Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia

Keywords:

Jati Diri, Patriotisme, Pelajar IPT Malaysia, Cinta Negara, Falsafah Pendidikan

Abstract

Abstract: The awareness of the spirit of unity and love of country in the pluralistic society in Malaysia has started since before independence. The feeling of love for the country can be defined as patriotism which is now an important research topic because it is a component in assessing the level of identity of a citizen. The importance of a high sense of identity is to ensure that the country is able to be governed by a generation of layers with high integrity, who love the country and are not easily influenced by outside cultures to the point of forgetting their own origins which can remove the uniqueness and superiority of a country. This study aims to review previous studies that examine the level of patriotism among Malaysians, especially the youth. The study was conducted using a systematic literature review method that collected articles to answer three research questions, namely the elements of patriotism that were studied, research methods, and studies that explained the level of patriotism. The findings of the study show that the level of patriotism among Malaysian youth is high with 10 studies proving a high level of patriotism and 2 studies showing a moderate and vague level of patriotism. The study concluded that a continuous action still needs to be taken by all levels from the large scale that is the country to the smallest scale that is the family units to ensure that the spirit of patriotism among Malaysian youth is always vibrant with real values.

 

Abstrak: Kesedaran semangat perpaduan dan cintakan negara dalam masyarakat majmuk di Malaysia telah bermula sejak sebelum merdeka lagi. Perasaan cintakan negara boleh ditakrifkan sebagai patriotisme yang kini menjadi topik kajian yang penting kerana merupakan komponen dalam menilai tahap jati diri seseorang rakyat. Kepentingan jati diri yang tinggi adalah untuk memastikan negara mampu ditadbir oleh generasi pelapis yang berintegriti tinggi, sayangkan negara dan tidak mudah terpengaruh dengan budaya luar sehingga melupakan asal usul sendiri yang boleh menghilangkan keunikan dan keunggulan sesebuah negara. Kajian ini bertujuan mengumpulkan kajian-kajian terdahulu yang membincangkan tahap patriotisme di kalangan rakyat Malaysia khususnya golongan muda. Kajian dibuat menggunakan kaedah tinjauan literatur sistematik yang mengumpulkan artikel untuk menjawab tiga persoalan kajian iaitu elemen patriotisme yang dikaji, kaedah kajian, dan dapatan kajian yang menerangkan tahap patriotisme. Dapatan kajian menunjukkan tahap patriotisme golongan muda adalah tinggi dengan 10 kajian membuktikan tahap patriotisme tinggi dan 2 kajian tahap patriotsime sederhana dan kabur. Kajian merumuskan suatu tindakan berterusan tetap perlu diambil oleh semua peringkat daripada skala yang besar iaitu negara sehingga skala terkecil iaitu unit-unit keluarga bagi memastikan semangat patriotsime dalam kalangan golongan muda tetap sentiasa bersemarak dengan nilai yang sebenar. 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Rahman, A. A. (2010). Rukun Negara dalam memperkukuhkan ketahanan negara. Proceedings Seminar on Nasional Resilience (SNAR 2010) "Political Managements and Policies in Malaysia". Hlm. 443-457. Institute of Tun Dr. Mahathir Mohamad’s Thoughts: UUM. ISBN 978-983-44865-3-2

Ahmad Ali, S. (2009). Pemupukan Patriotisme Melalui Pendidikan Multikultural Dalam Pendidikan Sejarah di Malaysia: Satu Tinjauan Perspektif. LENTERA: Jurnal Ilmu-ilmu Sejarah, Budaya dan Sosial, 1(02), 28-49.

Ahmad Zaharuddin Sani, A. S. (2014, 18 September). Semangat Patriotisme Perlu Dijiwai, Bukan Sekadar Simbolik. Berita Harian Online. https://www.bharian.com.my/kolumnis/2014/09/6611/semangat-patriotisme-perlu-dijiwai-bukan-sekadar-simbolik

MyMetro. (2023, 9 Ogos). Anak Muda Bukan Tak Patriotik, Mereka Ada Cara Tersendiri Tunjuk Cinta Negara. https://www.hmetro.com.my/mutakhir/2023/08/997198/anak-muda-bukan-tak-patriotik-mereka-ada-cara-tersendiri-tunjuk-cinta-negara

Che Su, M., Rohani, A. G., & Ismail, Y. (2012). Pembentukan model semangat patriotisme dan nasionalisme dalam kalangan peserta Program Latihan Khidmat Negara. Proceedings of The Third Seminar on National Resilience. Hlm. 245-272. Ayer Keroh: Melaka.

Dewan Masyarakat JendelaDBP. (2021, 25 Ogos). Semangat Patriotsime, Pedulikah Anak Muda? https://dewanmasyarakat.jendeladbp.my/2021/08/25/1539/

Gill, S.S., Mohd Rahimi, R., & Ahmad Tarmizi, T. (2015). Kesedaran Patriotik Dalam Kalangan Belia Bandar di Semenanjung Malaysia. Jurnal Sosial Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 1(1), 111-120.

Hamidi, I., Tuan Pah Rokiah, S. H., Shamsul Anuar, N., Wasitah, M. Y., & Zaheruddin, O. (2017). Nilai Patriotisme Belia Malaysia. Malaysian Journal of Youth Studies, 16, 87-100.

Irmohizam, I. (2020, 2 September). Semarakkan Patriotisme Sepanjang Masa. Berita Harian Online. https://www.bharian.com.my/rencana/muka10/2020/09/727083/semarakkan-patriotisme-sepanjang-masa

Jabatan Perangkaan Malaysia. (2023). Laporan Ketua Perangkawan Malaysia. https://www.irujukan.my/jumlah-penduduk-malaysia/

Kassim, T. (2020, 22 Disember). Bersama Mempertahankan Kedaulatan Negara. Malaysia Gazette. https://malaysiagazette.com/2020/12/22/bersama-mempertahankan-kedaulatan-negara/

Kementerian Belia dan Sukan. (2021). Facts & Figures Indeks Belia Malaysia 2020 - Mengukur Kualiti & Kesejahteraan Hidup Belia Malaysia.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (1988). Falsafah Pendidikan Negara. https://web.jiaozong.org.my/doc/2009/rnr/edu_law/falsafah_pendidikan_negara.pdf

Ku Hasnita, K. S., & Mohd Haizam, M. N., (2009). Semangat Patriotisme dalam Kalangan Mahasiswa Bukan Melayu di Institut Pengajian Tinggi Sekitar Lembah Klang. Akademika, 75, 85-100.

Ku Hasnita, K. S., Zatul, H. A., Ratna Roshida, A. R., Fee, L. Y., & Zarina, M. (2018). Tahap Patriotisme Mahasiswa di Universiti Awam Malaysia. e-Prosiding Persidangan Antarabangsa Sains Sosial dan Kemanusiaan. Hlm. 567-578. Selangor: KUIS.

Mahadi, A. H. (2005). Semangat Patriotisme Generasi Muda Melalui Program Latihan Khidmat Negara (PLKN). Prosiding Konvensyen Kebangsaan Kecemerlangan Sosial Dan Pembangunan Komuniti. Hlm. 16-17. Bandar Hilir: Melaka.

Mohamad Rodzi, A. R. (2009). Pembinaan Negara Bangsa Malaysia: Peranan Pendidikan Sejarah dan Dasar Pendidikan Kebangsaan. JEBAT: Malaysian Journal of History, Politics and Strategic Studies 36(2009), 90-106.

Mohd Hairul, A. R., Jayum, A. J., Adlina, A. H., Mohd Mahadee, I., & Siti Aishah, M. (2013). Penghayatan dan Kesedaran Patriotisme Dalam Kalangan Pelatih Program Latihan Khidmat Negara. Malaysian Journal of Youth Studies, 8, 1-24.

Mohd Nashahrudin, M. D., & Mohd Sobhi, I. (2022). Penerapan Nilai Patriotisme di Malaysia: Satu Tinjauan Literatur. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities, 7(10), 1-13.

Mohd Rahimi, R., Mohd Syariefudin, A., Abdul Hadi, S., & Muhammad Shamshinor, A. A. (2020). Pengetahuan dan Pengamalan Nilai Patriotisme Dalam Kalangan Masyarakat Peribumi di Sabah. Jurnal Kinabalu, 26(2), 81-100.

Mohd Rumaizuddin, G. & Mohd Rushdan, J. (2015). Kajian Semangat Patriotisme Dan 1Malaysia Dalam Kalangan Mahasiswa Di Timur Tengah. Al-Abqari: Journal of Islamic Social Sciences and Humanities, 5(1), 7-22.

Mohd Yusof, O., Jawiah, D., Abdul Latif, S., Mohd Safar, H., Noor Aziah, M. A., Shamsul Azhar, Y., Rosilawati, M. H. Noralina, O., & Mujahid, A. B. (2012). Jati Diri Kebangsaan Dalam Kalangan Pelajar Institusi Pengajian Tinggi. Jurnal Hadhari Special Edition, 67-78.

Muhamad Nazri, A. R., Sharifah Norul Akmar, S. Z., & Eu, L. K. (2018). Kajian Meta-Analisis Pengetahuan Guru Matematik Di Malaysia. Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik, 6(2), 11-22.

Nor Hayati, F. T., Hasani, G., & Nor Wahida, D. (2021). Perpaduan dan Patriotisme Dalam Kalangan Pelajar Kursus Penghayatan Etika dan Peradaban. Attarbawiy: Malaysian Online Journal of Education, 5(2), 24-35.

Nur Aishah, Z. Mohd Azul, M. S., & Wan Amizah, W. M. (2021). Semangat Patriotisme Melalui Penggunaan Media Baharu dalam Kalangan Belia di Malaysia. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication, 37(4), 177-198.

Ramlah, A. (2005). Kajian tahap pemahaman, penghayatan dan pengamalan Rukun Negara di kalangan pelajar IPT. Geran Penyelidikan. Jabatan Perpaduan Negara dan Integriti Nasional Press, Kuala Lumpur.

Rohani, A. G., Rusimah, S., Mas Juliana, M., Asmadi, M. N., & Abdul Rahman, A. A. (2003). Patriotisme di Kalangan Mahasiswa/i di Institusi Pengajian Tinggi Awam di Malaysia. Jurnal Pembangunan Sosial, 6(12), 17-41.

Siti Nazilah, H., Nurul Adha, R. & Nur Idayu, A. T. (2020). Kesedaran Nilai Patriotisme Pelajar Politeknik Balik Pulau Melalui Kursus Pengajian Malaysia. International Journal of Social Science Research, 2(4), 320-328.

Tengku Khairi, A. R. (2015, 6 Februari). Indeks patriotisme pupuk keharmonian bermasyarakat. Berita Harian Online. https://www.bharian.com.my/taxonomy/term/61/2015/02/33539/indeks-patriotisme-pupuk-keharmonian-bermasyarakat

Tuan Pah Rokiah, S. H., Shamsul, A. N., & Zaheruddin, O. (2016). Pembinaan Bangsa Malaysia (1): Kajian Empirikal Tahap Patriotisme Belia. Geografia: Malaysian Journal of Society and Space, 12 (10), 159-170.

Published

2024-05-31
033 OJS add phone number field

How to Cite

Siti Hafizah Yusop, Norbahiah Misran, Noorfazila Kamal, Abu Zahrin, S. N. ., Norsaleha Mohd Salleh, Wan Nor Adibah Wan Ahmad, & Sarifah Nurhanum Syed Sahuri. (2024). Tahap Patriotisme Golongan Muda di Malaysia: Satu Tinjauan Literatur: Level of Patriotism among Malaysian Youth: A Literature Review. Sains Insani, 9(1), 93-102. Retrieved from https://sainsinsani.usim.edu.my/index.php/sainsinsani/article/view/628
سرور مجازی ایران Decentralized Exchange

Most read articles by the same author(s)