Pelaksanaan dan Keberkesanan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Kursus Falsafah dan Isu Semasa dalam Kalangan Pelajar di Universiti Malaya

Implementation and Effectiveness of Teaching and Learning Methods of Philosophy and Current Issues Courses among Students in Universiti Malaya

Authors

  • Faezah Kassim Pusat Pencetus Bakat dan Latihan Industri (CITra), Universiti Malaya
  • Noor Ain Mat Noor Pusat Pencetus Bakat dan Latihan Industri (CITra), Universiti Malaya
  • Muhammad Shamshinor Abdul Azzis Pusat Pencetus Bakat dan Latihan Industri (CITra), Universiti Malaya
  • Irene Yong Seok Ching Pusat Pencetus Bakat dan Latihan Industri (CITra), Universiti Malaya
  • Rahimi Ramli Pusat Sains Kemanusiaan, Universiti Malaysia Pahang https://orcid.org/0000-0002-1906-6478
  • Fatimi Hanafi Pusat Pencetus Bakat dan Latihan Industri (CITra), Universiti Malaya

Keywords:

Keberkesanan, PdP dalam talian, pelajar, Covid-19, Universiti Malaya

Abstract

Abstrak: Kursus Falsafah dan Isu Semasa merupakan kursus wajib universiti di peringkat Institusi Pengajian Tinggi (IPT) yang mula diperkenalkan pada tahun 2020. Kursus ini merupakan kursus yang dibangunkan bertujuan untuk memberi pendedahan kepada pelajar tentang Ilmu falsafah, Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Rukun Negara. Pelaksanaan kursus yang berpandukan kepada Amalan Pendidikan Berimpak Tinggi (HIEPs) juga diaplikasi di dalam kursus ini. Namun begitu, penularan wabak COVID-19 telah memberi kesan kepada pelaksanaan HIEPs kerana terdapat pengajaran dan pembelajaran (PdP) tertentu seperti aktiviti bersemuka dan kerja lapangan terpaksa dihentikan dan digantikan dengan PdP dalam talian. Bagi meninjau keberkesanan kaedah PdP dalam talian, kajian telah dijalankan terhadap pelajar Universiti Malaya (UM) yang telah mengambil kursus FIS. Tujuan kajian ini dilakukan untuk menjelaskan pelaksanaan PdP secara dalam talian serta mengenal pasti keberkesanan kursus FIS di Universiti Malaya melalui kaedah PdP tersebut. Pendekatan kajian kuantitatif  dengan kaedah tinjauan digunakan dalam kajian ini melalui edaran borang soal selidik kepada responden. Kaedah persampelan mudah telah digunakan dalam menentukan sampel kajian. Seramai 1371 orang responden yang terlibat dalam kajian ini. Data yang diperoleh daripada borang soal selidik dianalisis secara deskriptif bagi menentukan keberkesanan PdP secara dalam talian. Hasil dapatan kajian menunjukkan PdP dalam talian yang menggunakan pelbagai aplikasi dapat diterima serta proses PdP tersebut berkesan terhadap pelajar. Walau bagaimanapun, pelajar lebih menyukai PdP yang dilakukan secara bersemuka. Oleh itu, PdP secara bersemuka perlu disegerakan supaya keberkesanan PdP dapat ditingkatkan.

 

Abstract: Introduced in 2020, the Philosophy and Current Issues (FIS) Course is a compulsory university course at Institutions of Higher Learning. This course is developed to provide exposure to students on philosophy, the National Education Philosophy and The National Principles (Rukun Negara). The implementation of High Impact Educational Practices (HIEPs) is also applied in this course. However, the outbreak of the COVID-19 pandemic had affected the implementation of HIEPs, as certain Teaching and Learning (T&L) activities such as face-to-face activities and fieldwork had to be halted and replaced with online T&L. In order to gauge the effectiveness of online T&L approach, a study had been conducted on Universiti Malaya’s students who had enrolled in the FIS course. The purpose of this study is to clarify the implementation of the online T&L and identify the effectiveness of the corresponding T&L approach employed in the FIS course of Universiti Malaya. Quantitative research method was employed with questionnares distribution. The simple random sampling method was utilised to determine the sample of the study. A number of 1371 respondents were involved in this research. Data solicited from the questionnaires was analysed using the descriptive analysis approach to determine the effectiveness of the online T&L approach. The study findings indicated that the online T&L which made use of various applications were accepted well by students and the T&L was thus deemed effective for students. Nonetheless, students expressed preference for face-to-face T&L approach. Therefore, face-to-face T&L should resume and be hastened as soon as it is practically possible in order to uplift the effectiveness of T&L.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Rashid Abdul Aziz, Mohd Khairul Anuar Rahimi, Amin Al Haadi Shafie, Rezki Perdani Sawai, Umi Hamidaton Lee & Siti Nubailah Mohd Yusof. (2021). Pembelajaran Dalam Talian: Strategi Daya Tindak Terhadap Tekanan Akademik Semasa Norma Baharu. Sains Insani, 6(2), 96-104.

ADEC. (2012). Mission and Objectives. Diakses pada 20 Februari 2022 dari https://adec.um.edu.my/mission-and-objectives.

Arwansyah Kirin, Ahmad Sharifuddin, Mohd Hisyam Abdul Rahim, Shakila Ahmad, Sharifah Khadijah & Abdullah Sulaiman. (2021). Impak Pengajaran dan Pembelajaran Secara Online: Kajian Kes Terhadap Pelajar Sekolah Rendah, Menengah dan Universiti Semasa Pandemik Covid-19. Advances in Humanities and Contemporary Studies, 2(1), 127-136.

E-learning. (2012). E-Learning. Diakses pada 20 Februari 2022 dari https://adec.um.edu.my/e-learning.

Habibah @ Artini, Syamsul Azizul, Saifulazry, Mohd Sohaimi, Mohd Kamal, Norshahrul Marzuki & Khairul Ghufran. (2021). Penelitian Awal Aspek Kefahaman Mahasiswa Terhadap Kursus Falsafah dan Isu Semasa (FIS): Tinjauan di Universiti Malaysia Sabah (UMS). International Journal of Education, Psychology and Counseling, 6(39), 150-165.

Kamarul Azmi Jasmani, Mohd Faeez Ilias, Ab Halim Tamuri & Mohd Izham Mohd Hamzah. (2011). Amalan Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Dalam Kalangan Guru Cemerlang Pendidikan Islam Sekolah Menengah di Malaysia. Journal of Islamic and Arabic Education, 3(1), 59-74.

Khalid Ismail & Muhammad Hazim Mohd Azhar. (2021). Falsafah Logik Aristotle: Implikasi, Reaksi Dan Interaksi Terhadapnya Dalam Dunia Keintelektualan Islam. MANU, 32(1), 93-124.

Latifah Abdul Latiff, Ros Aiza Mohd Mokhtar & Abd Hakim Mohad. (2020). Penerimaan Pelajar USIM Terhadap Kursus Falsafah dan Isu Semasa. Proceedings Intertional Seminar on Islam and Science (SAIS 2020) Conference, 15 Okt 2020 (hlm. 775-787). https://oarep.usim.edu.my/jspui/handle/123456789/6839

Latifah Abdul Latiff, Ros Aiza Mohd Mokhtar & Abd Hakim Mohad (2020). Analisis Deskriptif Persepsi Pelajar Terhadap Pensyarah Falsafah Dan Isu Semasa (FIS). Dlm Mohd Radhi Ibrahim, Wan Mohd Fazrul Azdi Wan Razali, Rosidayu Sabran, Nik Suhaida Nik Abdul Majid, Najib Sheikh Abdisamad, Mohd Hamidi Ismail & Yuseri Ahmad (Ed.) E-Proceeding of The International Conference on Aqidah, Religions and Social Sciences (SIGMA10) Conference, 4 November 2020 (hlm. 125-133). https://oarep.usim.edu.my/jspui/handle/123456789/17081

Lubna Abd Rahman, Zalika Adam, Siti Rosilawati Ramlan & Ghazali Zainuddin. (2021). Pembelajaran Norma Baharu Era COVID-19: Refleksi Pelajar Kursus Metodologi Penyelidikan USIM. Sains Insani, 6(2), 21-27.

Mahathir Yahaya & Wardatul Hayat Adnan. (2021). Cabaran Pelajar Melalui Kaedah Pembelajaran Atas Talian: Kajian Institusi Pengajian Tinggi Awam Malaysia. Journal of Media and Information Warfare, 14(1), 11-20.

Malaysian Qualifications Agency. (2017). Malaysian Qualifications Framework 2nd Edition. Qualifications Agency Malaysia.

Mohd Sohaimi Esa, Abang Mohd Razif Abang Muis, Romzi Ationg, Irma Wani Othman, Siti Aidah Lukin, Saifulazry Mokhtar & Sharifah Darmia Sharif Adam. (2021). Keberkesanan Pengajaran Dalam Talian Bagi Kursus Penghayatan Etika dan Peradaban (PEdP): Kajian Kes di Kalangan Pelajar Prasiwazah di Universiti Malaysia Sabah. International Journal of Law, Government and Communication, 6(23), 57-67.

Mohd. Sohaimi Esa, Abang Mohd. Razif Abang Muis, Romzi Ationg, Irma Wani Othman, Siti Aidah Lukin @ Lokin, Saifulazry Mokhtar & Sharifah Darmia Sharif Adam. (2021). Keberkesanan Pengajaran dan Pembelajaran dalam talian bagi kursus Penghayatan Etika dan Peradaban (PEdP): Kajian Kes di Kalangan Pelajar Prasiswazah Universiti Malaysia Sabah. International Journal of Law, Government and Communication. 6(23), 57-67.

Mok Soon Sang. (2009). Literatur dan Kaedah Penyelidikan. Penerbitan Multimedia.

Nor Izzati Mahd Nor. (2019). Kaedah Berasaskan Projek Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam. Jurnal Refleksi Kepemimpinan, 2, 26-40.

Noraini Kaprawi. (2010). Kajian Tinjauan Secara Kuantitatif. Dlm. Noraini Idris (pnyt.) Penyelidikan dalam Pendidikan. McGraw Hill Education.

Norazlin Mohd Rusdin & Siti Rahaimah Ali. (2019). Amalan dan Cabaran Pelaksanaan Pembelajaran Abad ke-21. Proceedings of the International on Islamic Civilization and Tecnology Management Conference, 23-24 November 2019.

Nur Hazirah Hairia’an & Masayu Dzainudin. (2020). Pengajaran dan Pemudahcaraan Dalam Talian Semasa Perintah Kawalan Pergerakan. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan, 9(Special Issue), 18-28.

Sidek Mohd. Noah. (2002). Reka Bentuk Penyelidikan: Falsafah, Teori dan Praktis: Sebuah Buku Mesra Pengguna. Penerbit Universiti Putra Malaysia.

Sinaran Harian. Cabaran Mengajar dalam Talian. Diakses pada 10 Mei 2020 dari https://www.sinarharian.com.my/article/76874/berita/nasional/cabaran-mengajar-dalam-talian

Siti Azura Abu Hassan, Suzana Zainol Abidin & Zulkurnain Hassan. (2021). Keberkesanan Pembelajaran dan Pengajaran Dalam Talian (Epembelajaran) Terhadap Pembelajaran Pelajar di Kolej Komuniti Hulu Langat. International Journal of Humanities Technology and Civilization (IJHTC), 2(10),1-14.

Syamsul Azizul, Abang Mohd Razif, Mohd Sohaimi, Irma Wani, Habibah @ Artini, Saifulazry & Muhammad Safuan. (2021). Pengajaran Kursus Falsafah dan Isu Semasa (FIS) dalam Membentuk Pemikiran Kritis: Penelitian Terhadap Modul Kursus FIS di Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa (PPIB), Universiti Malaysia Sabah. International Journal of Education, Psychology and Counseling, 6(39), 137-149.

Syamsul Azizul, Habibah @ Artini, Mohd Nur Hidayat & Irma Wani. (2022). Signifikan Kursus Falsafah dan Isu Semasa (FIS) dalam Pembentukan Akhlak dan Moral di Universiti Malaysia Sabah. International Journal of Education, Psychology and Counseling, 7(45), 127-136.

Zhooriyati Sehu Mohamad. (2021). Memahami Tekanan Perasaan dalam kalangan Pelajar. Berita Harian. 10 Ogos 2021. https://www.bharian.com.my/berita/pendidikan/2021/08/ 849398/memahami-tekanan-perasaan-dalam-kalangan-pelajar.

Published

2023-05-31
033 OJS add phone number field

How to Cite

Kassim, F., Mat Noor, N. A. ., Abdul Azzis, M. S., Seok Ching, I. Y. ., Ramli, R., & Hanafi, F. . (2023). Pelaksanaan dan Keberkesanan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Kursus Falsafah dan Isu Semasa dalam Kalangan Pelajar di Universiti Malaya: Implementation and Effectiveness of Teaching and Learning Methods of Philosophy and Current Issues Courses among Students in Universiti Malaya . Sains Insani, 8(1), 15-24. Retrieved from https://sainsinsani.usim.edu.my/index.php/sainsinsani/article/view/416
سرور مجازی ایران Decentralized Exchange

Most read articles by the same author(s)