Persepsi Mahasiswa UPM Terhadap Peranan Dan Keberkesanan Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat Dan Endowmen (WAZAN)

UPM Students' Perception of the Role and Effectiveness of the Waqf, Zakat and Endowment Management Center (WAZAN)

Authors

  • Normala Othman Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan, Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia, 43400 Serdang, Malaysia.
  • Siti Wan Sita Hakim Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan, Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia, 43400 Serdang, Malaysia.

Keywords:

WAZAN, zakat, mahasiswa UPM

Abstract

Abstrak: WAZAN merupakan singkatan kepada Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowment Universiti Putra Malaysia.  Di bawah WAZAN terdapat Tabung Amanah Zakat UPM yang bertanggungjawab mengutip dan mengagih kutipan zakat serta membangunkan asnaf. Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti peranan dan keberkesanan WAZAN dalam mempastikan kesejahteraan dan kebajikan mahasiswa UPM yang memerlukan bantuan terjamin.   Isu berkaitan pengagihan zakat sering dikaitkan dengan prosedur permohonan yang sukar, masalah kaedah pengagihan dan persoalan kelayakan pemohon. Oleh itu, kertas kerja ini akan meninjau persepsi mahasiswa mengenai prosedur permohonan serta keberkesanan bantuan zakat yang mereka terima. Bagi tujuan tersebut, temubual telah dijalankan ke atas empat orang mahasiswa yang pernah menerima bantuan daripada WAZAN. Pemilihan informan adalah menerusi kaedah persampelan bertujuan (purposive sampling) dan persampelan bola salji (snowball); iaitu informan yang memenuhi ciri tertentu sahaja akan dipilih sebagai informan kajian dan seterusnya diminta mencadangkan informan lain yang mempunyai ciri sesuai.    Kajian ini mendapati bahawa informan yang terlibat adalah mereka yang berasal daripada keluarga yang kurang bernasib baik dan memenuhi ciri golongan yang layak menerima bantuan. Permohonan yang boleh dilakukan secara online didapati memudahkan proses permohonan dilakukan. Bantuan yang diterima digunakan sebaiknya bagi menampung keperluan mereka di kampus seperti keperluan amali, mencetak tugasan, membeli buku serta keperluan harian seperti membeli makanan.  Kesimpulannya, dengan bantuan yang diberikan WAZAN, beban yang ditanggung oleh mahasiswa dapat dikurangkan bagi kesejahteraan dan kualiti hidup dalam meningkatkan lagi kecemerlangan akademik mereka.

 

Abstract: WAZAN stands for Wakqf Management Center, Zakat and Endowment of Universiti Putra Malaysia. Under WAZAN there is a UPM Zakat Trust Fund which is responsible for collecting and distributing zakat collection as well as asnaf development. This study aims to identify the role and effectiveness of WAZAN in ensuring the well-being and welfare of UPM students who need guaranteed assistance. Issues related to the distribution of zakat are often associated with difficult application procedures, problems of distribution methods and questions of applicant's eligibility. Therefore, this paper will examine student perceptions on application procedures and the effectiveness of zakat assistance they receive. For that purpose, interviews were conducted with four students who received zakat assistance from WAZAN.  The selection of informants is through purposive sampling and snowball sampling; that is, only informants who meet certain characteristics will be selected as study informants and then asked to suggest other informants who have suitable characteristics. Study found that all informants were those who came from less fortunate families and fulfilled the characteristics of those who were eligible to receive zakat assistance. Applications that can be made online can be easily simplified. The zakat assistance received was used to accommodate their needs on campus such as practical needs, printing assignments, buying books and daily necessities such as purchasing food. In conclusion, with the zakat assistance provided by WAZAN, the burden borne by the students can be reduced to the wellbeing and quality of life in enhancing their academic excellence.

Downloads

Download data is not yet available.

References

A Manzilati, MDA Wildana. (2019). Zakat 2.0. UB Press.

Abdelkader Laallam, Mansha Rafiq, Rafiq Harkati. (2021). The Impact of Zakah in Malaysian Economic Development. Dalam Adel Sarea. Impact of Zakat in Sustainable Economic Development. IGI Global.

Ahmad Hidayat Buang. (2000). Pengurusan Zakat: Satu Analisis DariPerspektif al-Quran dan al-Sunnah. Jurnal Syariah, 8 (2), 89-102.

Astro Awani. (Januari, 2023). Kutipan Zakat Wilayah Persekutuan Meningkat 13 Peratus Pada 2022.https://www.astroawani.com/berita-malaysia/kutipan-zakat-wilayah-persekutuan-meningkat-13-peratus-pada-2022-403716

Azman Ab Rahman. (2014). Dana Zakat Dalam Pendidikan Asnaf Dan Sumbangannya Terhadap Ekonomi Malaysia: Ke Arah Ekonomi Berpendapatan Tinggi. Prosiding PERKEM ke 9, 208-215.

Fatin Amila Rosli, Hairunnizam Wahid, Sanep Ahmad. (2015). Cadangan Lokalisasi Tadbir Urus Pengurusan Zakat Dan Peranan Institusi Masjid: Kajian Terhadap Pelajar Tajaan Lembagan Zakat Selangor Di Institusi Pengajian Tinggi. Dalam Nor Aini Ali, Azizi Che Seman, Mohammad Taquiddin Mohamad. Isu Kontemporarasi Agihan Zakat Di Malaysia. hlm 45-59. MAIWP.

Hairunnizam Wahid, Sanep Ahmad , Radiah Abdul Kader. (2009). Pengagihan Zakat Oleh Institusi Zakat Di Malaysia: Mengapa Masyarakat Islam Tidak Berpuas Hati?. Jurnal Syariah, 17 (1), 89-112.

Hairunnizam Wahid, Sanep Ahmad , Radiah Abdul Kader. (2010). Pengagihan Zakat Oleh Institusi Zakat Kepada Lapan Asnaf: Kajian Awal di Malaysia. Jurnal Pengurusan JAWHAR, 4 (1), 141-170.

Hairunnizam Wahid dan Sanep Ahmad(2012). Cadangan Penyetempatan Pengagihan Zakat di Malaysia: Adakah Amil Sudah Bersedia?, Jurnal Ekonomi Malaysia, 46 (2), 17-27.

Hussain, M.H., Md. Idris, K., & Saat, R.A. (2012). Ketelusan di Dalam Tadbir Urus Institusi Zakat. Kertas kerja Seminar Isu-Isu Kontemporari Zakat di Malaysia. Universiti Utara Malaysia.

Kamil Md. Idris. (2006). Kesan Persepsi Undang-Undang dan Penguatkuasaan Zakat terhadap Gelagat Kepatuhan Zakat Pendapatan Gaji. Journal of Ethics, Legal and Governance, 2, 32–41.

Fadziani Yaakub. (2023) Kewajipan Membayar Zakat: Analisis Undang-Undang Zakat di Malaysia. Journal Of Contemporary Islamic Studies. 9(1). https://jcis.uitm.edu.my/images/journal/volume9/issue1/Kewajipan_Membayar_Zakat_Analisis_Undang2_Zakat_di_Malaysia.pdf

Mahyuddin Abu Bakar, & Abdullah Abd.Ghani. (2011). Towards Achieving the Quality of Life in the Management of Zakat Distribution to the Rightful Recipients (The Poor and Needy). International Journal of Business and Social Science, 2(4).

Kewajipan Membayar Zakat: Analisis Undang-Undang Zakat di Malaysia. Journal Of Contemporary Islamic Studies. 9(1). https://jcis.uitm.edu.my/images/journal/volume9/issue1/Kewajipan_Membayar_Zakat_Analisis_Undang2_Zakat_di_Malaysia.pdf

Mohamad Zaki, M. M., & Ab Rahman, A. (2019). Pengurusan Agihan Zakat Pendidikan: Kajian di Zakat Pulau Pinang (ZPP): Education Zakat Education Management: A Case Study in Zakat Penang (ZPP). Journal of Fatwa Management and Research, 17(2), 141-184. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol0no0.279

Mohd Harzrul, A. (Mac, 2010). Institusi Agama Tercabar, Harian Metro.

Muhammad Syukri Salleh. (2006). Lokalisasi Pengagihan Zakat: Satu Cadangan Teorititis. Dalam Abdul Ghafar Salleh & Hailani Muji Tahir. Zakat: Pensyariatan, Perekonomian & Perundangan. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Sanep Ahmad, Hairunnizam Wahid, Adnan Mohamad. (2006). Penswastaan Institusi Zakat Dan Kesannya Terhadap Pembayaran Secara Formal Di Malaysia. International Journal of Management Studies 13(2), 175-196.

Utusan Malaysia. (November, 2002). Beri Maklumat Fakir Miskin Ke Pusat Zakat.

Published

2023-11-30
033 OJS add phone number field

How to Cite

Othman, N., & Hakim , S. W. S. . (2023). Persepsi Mahasiswa UPM Terhadap Peranan Dan Keberkesanan Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat Dan Endowmen (WAZAN) : UPM Students’ Perception of the Role and Effectiveness of the Waqf, Zakat and Endowment Management Center (WAZAN). Sains Insani, 8(2), 249-256. Retrieved from https://sainsinsani.usim.edu.my/index.php/sainsinsani/article/view/545
سرور مجازی ایران Decentralized Exchange