[1]
N. A. Hairi, “The Justifications for Saddam Invading Kuwait and the World Reaction: Justifikasi Saddam Menyerang Kuwait dan Reaksi Dunia ”, S. I., vol. 8, no. 1, pp. 58-63, May 2023.