HAIRI, N. A. The Justifications for Saddam Invading Kuwait and the World Reaction: Justifikasi Saddam Menyerang Kuwait dan Reaksi Dunia . Sains Insani, v. 8, n. 1, p. 58-63, 31 May 2023.