Faktor Demografi dalam Toleransi Beragama dalam Kalangan Belia di Malaysia The Demographical Factors in Religious Tolerance among Youth in Malaysia

Main Article Content

Khadijah Muda
Khairul Anwar Mastor
Siti Azhani Tohar

Abstract

Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji faktor demografi yang mempengaruhi toleransi beragama belia di Malaysia. Agama dianggap sebagai salah satu isu paling sensitif yang boleh mencetuskan konflik di kalangan masyarakat kerana ia melibatkan kepercayaan dan pegangan manusia. Toleransi beragama harus dipupuk dari usia muda. Oleh itu, penyelidikan tentang toleransi beragama dari pelbagai latar belakang demografi belia harus diberikan penekanan. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap toleransi beragama belia dari segi persepsi, sikap, kesediaan, pengalaman dan tingkah laku, dan perbezaan latar belakang demografi responden. Metodologi ini menggunakan pendekatan keratan rentas dengan penyelidikan kuantitatif yang dilakukan melalui soalan kaji selidik. Sampel kajian secara rawak dipilih melalui sampel rawak berstrata yang melibatkan 500 orang belia berusia 15 hingga 24 tahun. Soal selidik kajian ini menggunakan instrumen toleransi sosio-agama yang dibangunkan oleh Ahmad Tarmizi (2010) untuk mengukur toleransi agama. Data yang dikumpul dianalisis secara deskriptif dan statistik inferensi menggunakan perisian SPSS 22.0. Dapatan menunjukkan bahawa responden mempunyai sikap toleransi beragama. Mereka mempunyai persepsi dan sikap positif, dan mereka sanggup untuk bertoleransi agama. Walau bagaimanapun, tahap pengalaman dan tingkah laku mereka terhadap toleransi beragama adalah sederhana. Faktor-faktor demografi yang menunjukkan perbezaan yang signifikan adalah jantina, etnik, agama, jenis etnik di kawasan kejiranan dan bilangan kenalan dari etnik lain. Implikasi kajian ini, ada keperluan bagi rakyat Malaysia untuk lebih terbuka untuk sosialisasi harian dan interaksi antara kaum.

Article Details

How to Cite
Muda, K., Mastor, K. A., & Tohar, S. A. (2019). Faktor Demografi dalam Toleransi Beragama dalam Kalangan Belia di Malaysia: The Demographical Factors in Religious Tolerance among Youth in Malaysia. Jurnal Sains Insani, 4(2), 76-81. https://doi.org/10.33102/jsi2019.4.2.09
Section
Articles